ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16959 4 10 21 นางสาว ภูษณิศา ชมเทศ
2 15893 6 1 20 นางสาว ณัฐฌาพร บึงลอย
3 15773 6 2 4 นาย พลวัฒน์ ดาราแจ้ง
4 15836 6 2 6 นาย ธนโชติ จันแก่น
5 16072 6 2 11 นาย อธิวัฒน์ กรรมารางกูร
6 18076 6 2 14 นาย ภูวเนศวร์ เสนคำ
7 18078 6 2 16 นาย ศุภกร สืบตระกูล
8 15770 6 3 3 นาย ธนวัฒน์ ตันเจริญกุล
9 15769 6 9 1 นาย ธงชัย บานแย้ม