ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18878 1 4 16 เด็กหญิง เกศกนก ไม้เกตุ
2 18930 1 5 32 เด็กหญิง วรกมล เอี่ยมธรรม
3 18973 1 6 37 เด็กหญิง สุธาสินี อุ๋ยจ๋าย
4 19035 1 8 21 เด็กหญิง กรกนก สร้อยวัน
5 19044 1 8 29 เด็กหญิง บุญยลักษณ์ สืบสิมมา
6 19049 1 8 33 เด็กหญิง มหัศจรรย์ มณีพันธุ์
7 19051 1 8 35 เด็กหญิง อรุโณทัย สารจันทร์
8 19088 1 9 37 เด็กหญิง ศุธาภรณ์ แย้มปั้น
9 19273 1 14 30 เด็กหญิง เบญจพร รักสอน
10 18536 2 11 19 เด็กหญิง ชนิตา ชุมเกต
11 18586 2 12 31 เด็กหญิง พิมลดา เทพวงศ์
12 17590 3 1 6 เด็กชาย พิพัฒนพร นรมาตร
13 17596 3 1 12 เด็กชาย วรพงศ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
14 17601 3 1 17 เด็กหญิง จิดาภา สิงสาด
15 17603 3 1 19 เด็กหญิง โชติกา ปราการวิวัฒน์
16 17611 3 1 27 เด็กหญิง ภัทรวดี พรมรักษา
17 17614 3 1 30 เด็กหญิง รวิภา เทพภูษาวัฒนา
18 17659 3 3 3 เด็กชาย เจษฏางค์ แก้วบุรี
19 17663 3 3 7 เด็กชาย วัชรากร ทาทอง
20 17664 3 3 8 เด็กชาย รณกร ไชยฉิม
21 17667 3 3 11 เด็กชาย ปฏิภาณ คูณหัวโทน
22 17687 3 4 2 เด็กชาย จิรภัทร สุดดี
23 17688 3 4 3 เด็กชาย ดลวิชช์ จันทรัตนะ
24 17692 3 4 7 เด็กชาย พศิน วรรณสุข
25 17704 3 4 14 เด็กหญิง กนกกร เหมือนสมัย
26 17705 3 4 15 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสวงชัย
27 17706 3 4 16 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ทิมเมือง
28 17708 3 4 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา น้อมสมทรัพย์
29 17709 3 4 19 เด็กหญิง ณิชาภา พรหมบุตร
30 17711 3 4 21 เด็กหญิง พรนภา ประจงจัด
31 17715 3 4 25 เด็กหญิง วรรณกร ศาสตร์โพธิ์
32 17716 3 4 26 เด็กหญิง สิรินทิพย์ นาคนิลทอง
33 17743 3 5 16 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พรมดวงษี
34 17747 3 5 20 เด็กหญิง พรปวีณ์ ไตรสุธา
35 17752 3 5 25 เด็กหญิง ศศิธร ขุนภักดี
36 18062 3 5 30 เด็กหญิง ทิพย์ธารา ศิริมา
37 17875 3 9 16 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ คำภูมิ
38 18068 3 14 31 เด็กหญิง รัศรินทร์ แก้วธนาศิริพงษ์