ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16315 5 1 4 นาย สหรัฐ สุทธิวงศ์
2 16346 5 1 5 นาย ศักดิ์นันท์ บุญเมือง
3 16320 5 1 11 นางสาว เกษชญา สาระทิศ
4 16321 5 1 12 นางสาว ชนัญชิดา ชลสิทธางกูร
5 16323 5 1 13 นางสาว ณัฐธิดา ชูรัตน์
6 16328 5 1 15 นางสาว ลลนา แคนหนอง
7 16330 5 1 16 นางสาว ศุภาพัชญ์ ลักษณา
8 16331 5 1 17 นางสาว สิริกัลยา พิมพากร
9 16334 5 1 18 นางสาว อักษราภัค คำขันตี
10 16358 5 1 19 นางสาว ปวริศา สุกใส
11 16369 5 1 22 นางสาว เสาวนันท์ อุปคำ
12 16719 5 1 37 นางสาว ธาราภรณ์ มีแทน