ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19150 1 11 21 เด็กชาย ศุภโชติ จงคอยกลาง
2 18589 2 12 34 เด็กหญิง ศิริพร สงแก้ว
3 17591 3 1 7 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ฉ่ำศรี
4 17594 3 1 10 เด็กชาย ภูมิพิภัทร คำมา
5 17595 3 1 11 เด็กชาย มงคล สุขแสง
6 17609 3 1 25 เด็กหญิง ปฐรภร สลางสิงห์
7 17727 3 5 7 เด็กชาย นนณพัตร ชัยชนะ
8 17383 4 3 10 นาย นพรัตน์ วงษ์อนุ
9 17388 4 3 12 นาย พอเพียง แววฉิมพลี
10 17044 4 4 3 นาย ณพวัฒน์ ไทยประสิทธิ์
11 17053 4 4 4 นาย พลพล ชาญวิทย์
12 17057 4 4 5 นาย ศิวัช ไตรสุธา
13 17060 4 4 6 นาย ศุภวิชญ์ สิงใส
14 17130 4 4 8 นาย กันต์ สาระชาติ
15 17148 4 4 12 นาย ศุภกร นุมขุนทด
16 17151 4 4 29 นางสาว กนกพร ลุตะภาค
17 17154 4 4 32 นางสาว ชนิดา โกรธกล้า
18 17169 4 4 33 นางสาว รัชดาภรณ์ บุตรน้ำเพชร
19 17173 4 4 34 นางสาว สมิตา ใจนิล
20 17284 4 4 37 นางสาว วรัทยา สายงาม
21 17452 4 4 39 นางสาว วชิรญาณ์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์
22 15779 6 3 21 นางสาว กนกพร สิทธิสาตร์
23 15798 6 3 23 นางสาว อชิตา เสือสูงเนิน
24 16002 6 3 28 นางสาว สุพิชญา พลเสนา