ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18807 1 2 8 เด็กชาย ณัชภู เลิศตละวนิชา
2 19030 1 8 16 เด็กชาย วีระชัย เพ็ชรเจริญ
3 19172 1 12 6 เด็กชาย จิระสิน เหลาคม
4 18518 2 11 1 เด็กชาย กานต์ สุขทวี
5 17628 3 2 8 เด็กชาย ภัทรกร นิธิศชะยานนท์