ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18840 1 3 6 เด็กหญิง ขวัญจิรา แสงรุ่งศรี
2 18847 1 3 13 เด็กหญิง ณภัสราวดี รอมาลี
3 18921 1 5 23 เด็กหญิง ณัฎฐชานันท์ รูปสอาด
4 18967 1 6 31 เด็กหญิง พิชญธิดา รักษาพล
5 19000 1 7 25 เด็กหญิง กัญชพร แมนไธสง
6 19003 1 7 28 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เผือกบุญเกิด
7 19007 1 7 32 เด็กหญิง พิชญาภา ฉัตรรักษา
8 19013 1 7 38 เด็กหญิง อรนลิน คำภากุล
9 19070 1 9 19 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ขาวนิยม
10 19071 1 9 20 เด็กหญิง ภัณฑิลา บุญส่ง
11 19081 1 9 30 เด็กหญิง ปวีณา เอี้ยงเหลียม
12 19085 1 9 34 เด็กหญิง ภารดา แก้วน้ำอ่าง
13 19114 1 10 25 เด็กหญิง นาราวัลย์ โตประดิษฐ์
14 19125 1 10 36 เด็กหญิง สุภัสสรา ซ่อนนอก
15 19130 1 11 2 เด็กชาย คุณาสิน เพชรสว่าง
16 19142 1 11 13 เด็กชาย ภรภัทร ไกรสร
17 19205 1 12 39 เด็กหญิง อรุโณทัย พิสัยพันธ์
18 19242 1 13 37 เด็กหญิง สุชาดา เทพเพชร
19 19276 1 14 33 เด็กหญิง ปุณยาพัชร มัติโก
20 18189 2 1 27 เด็กหญิง วรภิชชาณ์ ปานสุข
21 17683 3 3 27 เด็กหญิง คารีน่า มาหาลาส
22 17684 3 3 28 เด็กหญิง ธัญชนก ธำรงศรีสกุล
23 17710 3 4 20 เด็กหญิง ณิชาวีย์ ไชยเสนา
24 17963 3 4 29 เด็กหญิง ศุภสิตา พรหมเปลว
25 17916 3 10 22 เด็กหญิง ไคริกา ก้านจันทร์
26 17120 4 1 31 นางสาว สมฤดี หมอเมือง
27 17121 4 1 32 นางสาว สิริณัฎฐ์ มหาปัญญภักดิ์
28 19287 4 6 37 นางสาว ภัณฑิรา แก้วแสนเมือง
29 19288 4 6 38 นางสาว รุจิรา ชมภูน้อย
30 17304 4 9 10 นาย ภาณุพงศ์ หรบรรณ์