ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18809 1 2 10 เด็กชาย ภัทร์นรินท์ เอี่ยมสะอาด
2 18906 1 5 8 เด็กชาย นพณัฐ จงเจริญ
3 18908 1 5 10 เด็กชาย พิชชญะ พูนเพิ่ม
4 18909 1 5 11 เด็กชาย พิรภพ พิมพสุทธิ์
5 18949 1 6 13 เด็กชาย พลกฤต ปานทอง
6 18966 1 6 30 เด็กหญิง พชรพร สุนทรกิติ
7 19139 1 11 10 เด็กชาย พาตะวัน แดงชำรัมย์
8 18263 2 4 1 เด็กชาย กุศลิน พรหมเดช
9 18566 2 12 12 เด็กชาย ปาฏิหารย์ นาคขาณุ
10 18569 2 12 15 เด็กชาย วรวุฒิ ชาหว้า
11 18572 2 12 18 เด็กชาย อัมรินทร์ ปราณีวงษ์
12 18573 2 12 19 เด็กหญิง จันทิมา ปาทะวงค์
13 18575 2 12 21 เด็กหญิง ชุติมา จั่นฮวบ
14 18582 2 12 28 เด็กหญิง ปาริฉัตร สายยิ้ม
15 18583 2 12 29 เด็กหญิง ปุณยนุช เอียจะบก
16 18587 2 12 32 เด็กหญิง รัตติกาล สุขสวัสดิ์
17 18591 2 12 36 เด็กหญิง อภิสรา ปะปาลี
18 17889 3 9 30 เด็กหญิง พลอย สีวงค์ษา
19 17941 3 11 10 เด็กชาย พัทธพล ทับทิมทอง
20 18003 3 13 5 เด็กชาย คณิศร ดำรงภัทรกุล
21 17444 4 2 40 นางสาว ทิฆัมพร สังข์แก้ว
22 17450 4 2 41 นางสาว แพรวา ชินพาด
23 17453 4 9 38 นางสาว วริศรา จูคงทน
24 18161 4 9 39 นางสาว เอกปรียา ไชยมั่น
25 18679 5 3 43 นางสาว จีระนันท์ ภาคาหาญ