ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18656 2 14 28 เด็กหญิง นัชชานันญ์ ขรรค์เพ็ชร์
2 18661 2 14 33 เด็กหญิง อภิชญา ก้านยก
3 17184 3 14 1 เด็กชาย ศรัญญู สีคำ
4 17736 3 14 3 เด็กชาย ฤกษ์มงคล สุขะกาลนันท์
5 18037 3 14 9 เด็กชาย กฤชนล มีสุวรรณ์
6 18051 3 14 21 เด็กชาย รัชต์ชานนท์ ม่วงเปลี่ยน
7 18057 3 14 25 เด็กหญิง จมาพร เพ็งนาม
8 18059 3 14 27 เด็กหญิง ชาลิสา เปลื้องกลาง
9 18063 3 14 28 เด็กหญิง ธนัญชนก นิ่มนวล
10 18065 3 14 29 เด็กหญิง ปัณชญา สำเภาพ่อค้า
11 18066 3 14 30 เด็กหญิง ปุณยพร พวงสง่า
12 18069 3 14 32 เด็กหญิง วทันยา ธรรมสุทธิ
13 18070 3 14 33 เด็กหญิง อัมรินทร์ เสือเทศ
14 18071 3 14 34 เด็กหญิง อาฐิรญา ชูดำ
15 17041 4 1 3 นาย เกียรติภูมิ เกษกุมศรี
16 17042 4 1 4 นาย ชาญวิทย์ ฟีสันเทียะ
17 17051 4 1 5 นาย ปัญจนัท ฉิมพลี
18 17055 4 1 6 นาย ภูมินทร์ สว่างผล
19 17056 4 1 7 นาย ภูวฤทธิ์ วงศ์บุญมาก
20 17058 4 1 8 นาย ศุภกร สมหารวงศ์
21 17059 4 1 9 นาย ศุภกฤต เจียมศร
22 17070 4 1 22 นางสาว ทิพรดา พลอยพุ่ม
23 17073 4 1 23 นางสาว ปณิชา ทรงศิรวุฒิ
24 17080 4 1 27 นางสาว สิริรัตน์ ธรรมรัตน์
25 17054 4 2 3 นาย พลาธิป วงศ์จันทร์เรือง
26 17061 4 2 4 นาย สิริชัย สร้อยคำ
27 17356 4 2 36 นางสาว ดนชนก เจตจำเริญชัย
28 17069 4 3 21 นางสาว ณภัสส โยธา
29 17039 4 5 5 นาย กนกศักดิ์ พงษ์อารีย์
30 17045 4 5 6 นาย ณัฏฐวี อยู่ดี
31 17047 4 5 7 นาย ธนาพล มีดินดำ
32 17063 4 5 8 นาย อภิสิทธิ์ ทองเดช
33 17075 4 5 19 นางสาว พลอย เผือกบางนา