ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17137 4 2 10 นาย นวภัทร อุดมบัว
2 16739 5 3 10 นาย จารุวัฒน์ บรรจงปรุ
3 16435 5 4 4 นาย เชษฐา ฐานะวัน
4 16447 5 4 5 นาย วุฒิชัย ว่องไว
5 18755 5 4 23 นาย สิริวิชญ์ จั่นเผือก
6 16594 5 8 13 นาย ตนุภัทร สุขประเสริฐ
7 16680 5 9 34 นางสาว ณัฐญา แสงนารายณ์
8 15802 6 8 3 นาย กิตติพัฒน์ สุขหล้า
9 15812 6 8 5 นาย ศักดิ์ศรณ์ จรัสรำไพพัด
10 16023 6 8 13 นาย อตัมมโย นะนาม
11 16096 6 8 31 นางสาว สุวิมล หาญธีระพิทักษ์