ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18969 1 6 33 เด็กหญิง ภัทสพร ธรรมใจ
2 19244 1 14 1 เด็กชาย กฤติพัฒ วงษ์ประชุม
3 18205 2 2 7 เด็กชาย วรภัทร เต่าทอง
4 17824 3 8 1 เด็กชาย กอบศักดิ์ เกตุสุขำ
5 17825 3 8 2 เด็กชาย เกียรติภูมิ แซ่ตั้ง
6 17826 3 8 3 เด็กชาย จิรพงษ์ อ่วมสน
7 17828 3 8 5 เด็กชาย ถิรวิศว์ ธนเปี่ยมภูวนนท์
8 17829 3 8 6 เด็กชาย ธนกฤษ ตะบองเพ็ชร
9 17830 3 8 7 เด็กชาย นนทนพงศ์ เขตอาดุลย์
10 17835 3 8 12 เด็กชาย พรรษา ปัจฉิม
11 17836 3 8 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ พุทธาพิทักษ์กุล
12 17837 3 8 14 เด็กชาย ภาดล ตันติจิรประภากูล
13 17838 3 8 15 เด็กชาย ภูวดล ดอนสมจิตต์
14 17839 3 8 16 เด็กชาย รชต คำนิล
15 17840 3 8 17 เด็กชาย รพีภัทร ฉ่ำแสง
16 17841 3 8 18 เด็กชาย ฤชานนท์ แสนนันต๊ะ
17 17842 3 8 19 เด็กชาย เสรษฐวุฒิ นามอาษา
18 17843 3 8 20 เด็กชาย อลงกต พึ่งบุญ
19 17844 3 8 21 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ แก้วพฤกษ์
20 17846 3 8 23 เด็กหญิง ชนัญชิดา ผาหัวดง
21 17850 3 8 27 เด็กหญิง ณัฐปาริณา พัฒนะ
22 17851 3 8 28 เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทำ
23 17852 3 8 29 เด็กหญิง ปริยากร ธิช่างทอง
24 17853 3 8 30 เด็กหญิง ปานรดา คำฤทธิ์
25 17956 3 11 27 เด็กหญิง ปิยะมินทร์ พรมลาย
26 17957 3 11 28 เด็กหญิง ปุณญวีร์ นาคคล้าย
27 17759 3 14 5 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชื่นบาน