ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 15887 6 1 7 นาย สืบสกุล สุวรรณสันติสุข
2 15889 6 1 18 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมลึก
3 15896 6 1 21 นางสาว ทิฆัมพร ผลประเสริฐ
4 15903 6 1 24 นางสาว พิมลพรรณ มามาก
5 15904 6 1 25 นางสาว พีรญา ภูมิชัย
6 15906 6 1 27 นางสาว ภัทราภรณ์ มากฉาย
7 15910 6 1 28 นางสาว สิริญญาภรณ์ น้อยภูธร
8 15912 6 1 29 นางสาว สุชานาถ สีสุกสด
9 15736 6 4 1 นาย นราธิป มงคลอร่ามรัตน์
10 15774 6 4 2 นาย ยศวีร์ พิมพ์รัฐเกษม
11 15778 6 4 3 นาย อุดมศักดิ์ กอฟัก
12 15888 6 4 11 นาย อภิรักษ์ พันเทศ
13 16150 6 4 17 นาย นัฐวัฒน์ ทองสำราญ
14 16187 6 4 18 นาย กรรชัย จันทร์ธรรม