ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18841 1 3 7 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ โอกาศ
2 18890 1 4 28 เด็กหญิง พีรญา เก๊อะเจริญ
3 18925 1 5 27 เด็กหญิง พรพิชชา ภคพรพิศาล
4 18933 1 5 35 เด็กหญิง สุทธิกานต์ แซ่อึ้ง
5 19076 1 9 25 เด็กหญิง ธนพร คนยั้ง
6 18614 2 13 22 เด็กหญิง จรัสรวี ทองคำ
7 17805 3 7 20 เด็กชาย สิรวุฒิ สนามชวด
8 17922 3 10 27 เด็กหญิง นันท์นภัส กิมยงค์
9 17995 3 12 30 เด็กหญิง เมธาพร เพ็ชรนิล
10 18000 3 12 34 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ราวรรณ์
11 16537 5 6 22 นางสาว เปมิกา เสแสวง
12 16538 5 6 23 นางสาว พรนภัทร ตันหยงมัด
13 16724 5 6 28 นางสาว พรลภัส ดอนหลาบคำ
14 16729 5 6 31 นางสาว สุจิรา บัวเก่า
15 16630 5 8 17 นาย จักรภพ สุธรรมฤทธิ์
16 16613 5 8 29 นางสาว จิราพร นะราวงษ์
17 16716 5 8 34 นางสาว กนกวรรณ แช่มขุนทด
18 16717 5 8 35 นางสาว กิตติยา ศรีวิศร
19 16730 5 8 36 นางสาว สุภรัตน์ ชดารัมย์
20 18724 5 8 39 นางสาว นภัสวรรณ มิคะนุช
21 18725 5 8 40 นางสาว พรฐิตา ผาสุข
22 18726 5 8 41 นางสาว อรพรรณ ทรัพย์เมือง
23 15991 6 7 28 นางสาว พรชนิตว์ นามวัฒน์
24 16001 6 7 30 นางสาว ศิวพร พิมพ์ดอนอัด
25 16003 6 7 31 นางสาว อภิญญา สราคำ
26 18123 6 7 38 นางสาว จิรัญญา วงษ์หมากเห็บ
27 15874 6 8 25 นางสาว สุมินตรา อุ่นให้ผล
28 16076 6 8 29 นางสาว จุฑาทิพย์ ปลัดท้วม
29 16163 6 8 34 นางสาว กันติมา ชุมพุด