ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18819 1 2 20 เด็กหญิง ณัฐญาดา จงชิดกลาง
2 18831 1 2 32 เด็กหญิง สิรภัทร ชาญสมร
3 19010 1 7 35 เด็กหญิง วัฒิวรรณ เปียปาน
4 19062 1 9 11 เด็กชาย รณชัย สายสิงห์
5 19068 1 9 17 เด็กชาย อัครินทร์ อินทรักษา
6 19087 1 9 36 เด็กหญิง รุ่งทิวา ทองเป้อ
7 19123 1 10 34 เด็กหญิง วาเลน เณรพงษ์
8 19243 1 13 38 เด็กหญิง สุวิภา ปลายชัยภูมิ
9 19253 1 14 10 เด็กชาย ธนภูมิ พูนประสิทธิ์
10 19256 1 14 13 เด็กชาย เนติพล พุ่มอิ่ม
11 19274 1 14 31 เด็กหญิง ปรัชญา ใจทน
12 16097 6 7 8 นาย กฤติน ใจมุ่ง
13 15859 6 7 20 นางสาว นัฐมล เชยอักษร
14 15872 6 7 23 นางสาว สิริยากร ถิ่นทะเล
15 16088 6 7 33 นางสาว เมธาวี จันทร์หอม
16 16093 6 7 34 นางสาว ศิรินท์รัตน์ สาระบรรณ์
17 16128 6 8 32 นางสาว ภัทราภรณ์ ยังไว
18 16132 6 8 33 นางสาว วราภรณ์ พัฒนบุตร
19 16005 6 9 10 นาย จักรพงศ์ กรเป๋
20 16118 6 9 28 นางสาว กษิรา ช้างแก้ว
21 16123 6 9 29 นางสาว ธัญมาส เฮงปถม
22 16130 6 9 30 นางสาว มิถุนา กุศลดิลก
23 16141 6 9 31 นางสาว อินทิรา คุ้มเคลือบ
24 16205 6 9 35 นางสาว ณัชชา กรองทอง
25 16222 6 9 36 นางสาว วรัญญา ลูกบัว