ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19063 1 9 12 เด็กชาย ระพีพัฒน์ กิตติ์ภัทรกุล
2 18234 2 3 2 เด็กชาย จักริน จินรัมย์
3 18257 2 3 25 เด็กหญิง ไมร่า ซาอิ๊ด
4 18403 2 7 32 เด็กหญิง ภัควลัญชว์ ภาชู
5 18409 2 8 1 เด็กชาย กิตติภาส อินมา
6 18422 2 8 14 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ กิตินันท์
7 18579 2 12 25 เด็กหญิง ธัญญพัชท์ แสงเดือนฉาย
8 17600 3 1 16 เด็กชาย หฤษฎ์ กล่ำวงษ์
9 17602 3 1 18 เด็กหญิง ชนกชนม์ บัวบาน
10 17610 3 1 26 เด็กหญิง พิชชาภัทร์ กะการดี
11 17615 3 1 31 เด็กหญิง วรัญญา พยุง
12 17619 3 1 35 เด็กหญิง สุพิชชา ช้างวิเศษ
13 17812 3 7 27 เด็กหญิง ซาอิดา ซาอิ๊ด
14 17899 3 10 4 เด็กชาย ชนกันต์ แดงเรือง
15 17904 3 10 9 เด็กชาย นราวิชญ์ อินสุวรรณ
16 17906 3 10 11 เด็กชาย ปรัชญา บัวดง
17 17909 3 10 14 เด็กชาย ภานุ ทองบุตร
18 16592 5 2 13 นาย จิรัชชัย เจริญสุข
19 16738 5 2 18 นาย คมกฤช สีเพ็ชร
20 16685 5 2 32 นางสาว ปวีณ์ธิดา กรุดพันธ์
21 16687 5 2 33 นางสาว ปิยธิดา จันทรักษา
22 16763 5 2 35 นางสาว ปิยะพร อุภัยพันธ์
23 16764 5 2 36 นางสาว พรชนก ชูฉัตร
24 18667 5 2 39 นางสาว ชินานาง เวียงแก
25 18670 5 2 42 นางสาว สุชาดา จันปัญญา
26 16351 5 10 10 นางสาว ขวัญชนก บุรโชติปรีชา
27 18747 5 10 18 นางสาว นิติยา แสวงหา
28 18751 5 10 22 นางสาว อนุธิดา เสามั่น
29 15972 6 4 14 นาย ภาคิน อาสายศ