ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18815 1 2 16 เด็กหญิง ญาณาธิป เร้าธนชลกุล
2 18824 1 2 25 เด็กหญิง มัณฑนา เสือกล้า
3 18845 1 3 11 เด็กหญิง ฐิติภา วงษ์สุวรรณ
4 18859 1 3 25 เด็กหญิง แพรวา ศรีบุญเฮือง
5 19057 1 9 6 เด็กชาย เนติภูมิ ลิ้มวัฒนะ
6 19188 1 12 22 เด็กหญิง จันทร์จิรา อินทรศิริ
7 19195 1 12 29 เด็กหญิง ปัณฑิตา กาญจนาภา
8 18395 2 7 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร เกลี้ยงกลิ่น
9 18433 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แบขุนทด
10 18439 2 8 30 เด็กหญิง เบญจา ก้านอินทร์
11 18581 2 12 27 เด็กหญิง นิรดา พุฒเกิด
12 18585 2 12 30 เด็กหญิง พิชญา ชาญวิทย์
13 18590 2 12 35 เด็กหญิง สุภิชฌาย์ แสงฤทธิ์
14 17606 3 1 22 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุจริตการ
15 17608 3 1 24 เด็กหญิง นุดี โอบอ้อม
16 17616 3 1 32 เด็กหญิง ศิริศรัณย์รัชต์ นาเกิ๊ด
17 17637 3 2 17 เด็กหญิง ญาณิศา เหินชัย
18 17652 3 2 31 เด็กหญิง วิลาสิณี ใจเที่ยงธรรม
19 17718 3 4 28 เด็กหญิง อรวรรณ ภูครองทุ่ง
20 17071 4 3 22 นางสาว นรีรัตน์ มุลเมืองแสน
21 17278 4 7 36 นางสาว เบญญทิพย์ รัสมียัน
22 18685 5 4 19 นาย สุรเชษฐ์ แซ่ลิ้ว
23 18689 5 4 36 นางสาว จิราทิพย์ สวนงาม
24 18690 5 4 37 นางสาว ณัฏฐณิชา อันเสน
25 16514 5 7 27 นางสาว อาทิตยา ทองประสาร
26 15864 6 7 21 นางสาว พลอยชมพู สัมพันธมิตร
27 16220 6 7 35 นางสาว ภัทราพร ดีจริง
28 16225 6 7 36 นางสาว สุชานิกานต์ สุขวิชัย
29 16229 6 7 37 นางสาว อนัญญา วิริยะพันธ์