ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18842 1 3 8 เด็กหญิง ชนกนันท์ โสฬส
2 18843 1 3 9 เด็กหญิง ญาดา มัยมณี
3 18874 1 4 12 เด็กหญิง กนกพร บัวโต
4 18884 1 4 22 เด็กหญิง ธนันต์ยธรญ์ พูลสุข
5 18895 1 4 33 เด็กหญิง อมราพร ขันทอง
6 18904 1 5 6 เด็กชาย ธันธร อวยจินดา
7 18914 1 5 16 เด็กชาย ศุภกร พุ่มสุวรรณ
8 18915 1 5 17 เด็กชาย สัจจวุฒิ เกตุสุขำ
9 18960 1 6 24 เด็กหญิง ชุติมา ดาทอง
10 19004 1 7 29 เด็กหญิง ณัชชา แนวโนนทัน
11 19008 1 7 33 เด็กหญิง ภิรัญญา ชิดโคกสูง
12 19078 1 9 27 เด็กหญิง ธนัชชา ใจศิลป์
13 19109 1 10 20 เด็กชาย ศศิวัฒน์ ทิมทอง
14 19115 1 10 26 เด็กหญิง พิชยา ทรงศิรวุฒิ
15 19122 1 10 33 เด็กหญิง วรัทยา มานัส
16 19127 1 10 38 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภูมิมะนาว
17 19184 1 12 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ ขวัญเมือง
18 19201 1 12 35 เด็กหญิง โศภิตา ปัญญา
19 19227 1 13 22 เด็กหญิง กฤษติกาล ตระกูลเชี่ยวชาญ
20 19262 1 14 19 เด็กชาย อชิรวัฒน์ เครือวัลย์
21 19267 1 14 24 เด็กหญิง ขวัญพิชชา เครือแสง
22 19275 1 14 32 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุตมะ
23 18176 2 1 14 เด็กหญิง คุณัญญา แป้นงาม
24 18180 2 1 18 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สกุลธัญญลักษณ์
25 18229 2 2 31 เด็กหญิง ศศิภาภรณ์ นามะสนธิ
26 18250 2 3 18 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดวงกุล
27 18253 2 3 21 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองม่วง
28 18255 2 3 23 เด็กหญิง พรจรัส คำถา
29 18275 2 4 13 เด็กชาย พงษ์รชตะ แข็งขัน
30 18345 2 6 9 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ บุญกัณฑ์
31 18535 2 11 18 เด็กหญิง กมลวรรณ สาเกตุ
32 18549 2 11 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา รามศรี
33 18554 2 11 37 เด็กหญิง อรกัญญา ออเพชร
34 18061 3 6 27 เด็กหญิง ดลณพร ดวงมณี
35 17827 3 8 4 เด็กชาย ชยานันท์ เหมจั่นเพ็ชร
36 17869 3 9 10 เด็กชาย ปราชญ์ โภคินสถิตพงศ์
37 17437 4 6 16 นาย ศิรวิทย์ รอดดี
38 17099 4 8 7 นาย อภิวิชญ์ นาลาด
39 19292 4 9 21 นาย มินธาดา ตลับทอง
40 16516 5 2 11 นาย ชนนันท์ ชัยนนถี
41 16372 5 4 2 นาย ณัฏฐชัย ดีชัยยะ
42 16671 5 4 11 นาย ภูวนาถ สาขามุละ
43 17559 5 4 13 นาย จิรพนธ์ วังยายฉิม
44 18680 5 4 14 นาย กิตติ์เมธี ธนเปี่ยมภูวนนท์
45 18682 5 4 16 นาย มงคลศิริ ศิลาเหลือง
46 16492 5 5 5 นาย สิปปกร ชฎาธารโกศล
47 16712 5 5 10 นาย ศุภกิจ มากพูน
48 16400 5 7 3 นาย เจษฎา จันทร์อยู่
49 16772 5 9 21 นาย กิตติภพ ศรีทุม
50 16778 5 9 23 นาย นรากร แสงนารายณ์
51 15939 6 4 30 นางสาว กัณญณัช จันทร
52 16227 6 8 39 นางสาว สุพัตรา ไชยสิงห์