ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18866 1 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ กลิ่นจันทร์
2 18871 1 4 9 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ส่างกานนอก
3 18926 1 5 28 เด็กหญิง พรรณภัทร เอี่ยมภิรมย์
4 18935 1 5 37 เด็กหญิง สุพรรษา ศูนย์โศรก
5 19156 1 11 28 เด็กหญิง ชวันรัตน์ วงภูธร
6 19162 1 11 34 เด็กหญิง พิชชาภา แจ้งใจดี
7 19202 1 12 36 เด็กหญิง สายธาร สุขสว่าง
8 19203 1 12 37 เด็กหญิง สุประวีณ์ อีสาน
9 19221 1 13 16 เด็กชาย ภูมินันท์ ทองดี
10 19228 1 13 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร พูลสุข
11 19231 1 13 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตรีบุญ
12 19234 1 13 29 เด็กหญิง ปิยะธิดา พูลสุข
13 19239 1 13 34 เด็กหญิง วารีรัตน์ พันธ์พืช
14 18226 2 2 28 เด็กหญิง มธุรดา มงคลสกุลวงค์
15 18429 2 8 21 เด็กชาย ราเชนทร์ ฟักทอง
16 18557 2 12 3 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เฉลิมพงศ์
17 18605 2 13 13 เด็กชาย สรวิศ เชื้อแถว
18 18611 2 13 19 เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นกอง
19 18640 2 14 12 เด็กชาย พีรพล ประดิษฐ์พงษ์
20 17771 3 6 12 เด็กหญิง กนกนิภา โถลายทอง
21 17776 3 6 17 เด็กหญิง นนท์นที จันทร์ดี
22 17778 3 6 19 เด็กหญิง ปัฐธิวา สีบุริน
23 17788 3 7 5 เด็กชาย กฤตภาส ดิษฐสอน
24 17796 3 7 12 เด็กชาย รัฐภูมิ มงคลเกตุ
25 17896 3 10 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ สาระยาน
26 18007 3 13 9 เด็กชาย ชัยโรจน์ ขจรชัยชนะศักดิ์
27 17322 4 2 33 นางสาว นาตาลี ขันแก้ว
28 17326 4 2 34 นางสาว ปรินดา วังกุ่ม
29 17314 4 3 30 นางสาว จันทกานต์ สร้อยจิตร
30 17316 4 3 31 นางสาว ชนาภา ถินทอง
31 17331 4 5 35 นางสาว ภัครมัย กาสาน
32 17190 4 6 24 นางสาว กฤติกา สอนพรม
33 17317 4 6 26 นางสาว ณัฐฐิญา พ่อค้าช้าง
34 17358 4 6 27 นางสาว ทินารมภ์ ศรีคร้าม
35 17371 4 6 31 นางสาว ศศิธร วิศรียา
36 16952 4 8 21 นางสาว นารีรัตน์ บัวรมย์
37 17202 4 8 25 นางสาว ปุญชรัสมิ์ อินทรธรรม
38 17328 4 8 31 นางสาว พรรณสุธี ขจรชัยชนะศักดิ์
39 17352 4 8 32 นางสาว ชนม์นิภา สีอาสา
40 17206 4 9 25 นางสาว วันวิสา นิ่มน้อย
41 16978 4 11 8 นางสาว จุฑามาศ ศรีล้อม
42 16988 4 11 12 นางสาว มุกมณี กล้าไตยวงศ์ธรรม
43 16994 4 11 16 นางสาว วศรินทร์ มงคลยง
44 19301 4 11 21 นางสาว ปวริศา มากเจริญ
45 15824 6 5 21 นางสาว สุธีรา มุลิจันทร์
46 15862 6 5 25 นางสาว ประภาพร โภคา
47 15873 6 5 26 นางสาว สุมลภัทร เชื้อแถว