ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18917 1 5 19 เด็กชาย สุภากิจ ยิ่งยศศิริวุฒิ
2 18203 2 2 5 เด็กชาย ภัทร์ไพบูลย์ ประทีปเมือง
3 18211 2 2 13 เด็กหญิง กัญญาภัทร กันหาชาติ
4 18213 2 2 15 เด็กหญิง ณัฐจิราภา แก้วพวง
5 18214 2 2 16 เด็กหญิง ทิพานันท์ ทองลาด
6 18220 2 2 22 เด็กหญิง เบญจศิริ สรณะไตร
7 18406 2 7 35 เด็กหญิง วรัทยา สินเจริญ
8 18472 2 9 28 เด็กหญิง ธนวรรณ ผลอ้อ
9 18474 2 9 30 เด็กหญิง ฐาปนีย์ พุทธบาล
10 18476 2 9 32 เด็กหญิง ณัฐสุดา หว่านณรงค์
11 18477 2 9 33 เด็กหญิง ณัฐิดา แววมยุรี
12 18478 2 9 34 เด็กหญิง ณิชา แจ่มจันทร์
13 18593 2 13 2 เด็กชาย จีรพัฒน์ นวลงาม
14 18610 2 13 18 เด็กชาย อนุพงษ์ ยอดตรง
15 17815 3 5 27 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทียมทอง
16 17198 4 5 28 นางสาว บัณฑิตา ภุมมาลา
17 17210 4 5 31 นางสาว สิริญา ยิ้มแย้ม
18 17214 4 7 29 นางสาว อรปรียา มุตตระ
19 17277 4 9 26 นางสาว นันทภร จันทรังษี
20 17282 4 9 27 นางสาว รัชญากรณ์ อ่อนธรรม
21 17409 4 9 36 นางสาว รัตนภรณ์ ภูมิภาค
22 17414 4 9 37 นางสาว ศศิวิมล จันทรวิเชียร
23 15410 6 8 1 นาย ภูริเดช พิมพ์แก้ว