ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18177 2 1 15 เด็กหญิง ณฐพร วงษ์มณีฉาย
2 18202 2 2 4 เด็กชาย บดินทร์ คำอ้วน
3 18204 2 2 6 เด็กชาย วชิรเมธี วรครุธ
4 18207 2 2 9 เด็กชาย ศักดินนท์ ชุ่มเชื้อ
5 18209 2 2 11 เด็กชาย สุรสิทธิ์ สระแพงน้อย
6 18337 2 6 1 เด็กชาย คุณานนต์ เกตุศิริ
7 18340 2 6 4 เด็กชาย ธีรเดช ศรีวิลัย
8 18341 2 6 5 เด็กชาย นพวิชญ์ พลายด้วง
9 18342 2 6 6 เด็กชาย นวกรณ์ เจริญสุข
10 18343 2 6 7 เด็กชาย บารมี มาเมือง
11 18344 2 6 8 เด็กชาย พงศ์นริศร์ แก้วใส
12 18346 2 6 10 เด็กชาย พีรภัทร สายแสง
13 18347 2 6 11 เด็กชาย เมธัส แก้วงาม
14 18348 2 6 12 เด็กชาย เมธี ศรีคำเมือง
15 18349 2 6 13 เด็กชาย วิญญู วงศ์เตชะ
16 18350 2 6 14 เด็กชาย วีรภาพ กลิ่นจับจีบ
17 18351 2 6 15 เด็กชาย วีระยุทธ บุตรนาค
18 18352 2 6 16 เด็กชาย สมชัย นิติยนต์
19 18354 2 6 18 เด็กชาย อัมรินทร์ สีโห้มี
20 19303 2 6 19 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ บุญทัน
21 18355 2 6 20 เด็กหญิง กันตินันท์ จันแก่น
22 18356 2 6 21 เด็กหญิง ชิดชนก ลายรัตน์
23 18358 2 6 23 เด็กหญิง ญานิสา ทองอารีย์
24 18359 2 6 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใบชู
25 18360 2 6 25 เด็กหญิง ณัฐสินี สนั่นทุ่ง
26 18361 2 6 26 เด็กหญิง ดารินทร์ จันทร์ลึก
27 18363 2 6 28 เด็กหญิง ปิยธิดา เสริมศิริ
28 18364 2 6 29 เด็กหญิง พรพรรณ วรรณสว่าง
29 18365 2 6 30 เด็กหญิง พิชญ์สินี วิธิสินธุ์
30 18366 2 6 31 เด็กหญิง พิมลภัส นาทา
31 18367 2 6 32 เด็กหญิง พีรดา จีนหน่ำ
32 18368 2 6 33 เด็กหญิง มุจิรานันท์ รัตนานันท์
33 18369 2 6 34 เด็กหญิง วัชราพร งามชื่น
34 18370 2 6 35 เด็กหญิง สุพัชชา รัศมีใส
35 18371 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชญา ชุ่มเชื้อ
36 18372 2 6 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เกิดเทศ
37 18519 2 11 2 เด็กชาย เกรียงไกร สีเขียว