ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18838 1 3 4 เด็กชาย นรภัทร สรรพสุ่น
2 18985 1 7 10 เด็กชาย นพดล วงศ์บุญมาก
3 19058 1 9 7 เด็กชาย ปรเมธ คมจิตร
4 18411 2 8 3 เด็กชาย ชยพล เทียนฉิมพลี
5 18419 2 8 11 เด็กชาย ธนวินท์ เมืองสุวรรณ
6 17728 3 5 8 เด็กชาย นิติพงษ์ แก้วพงศ์ศรี
7 17740 3 5 14 เด็กชาย อภิศักย์วุฒ วัชรชัยวพล
8 17748 3 5 21 เด็กหญิง พิมพ์สิริ สุริยาบุตร
9 17932 3 11 3 เด็กชาย กรณ์ดนัย คำภาอินทร์
10 17947 3 11 16 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ปฏิบัติ
11 18018 3 13 20 เด็กชาย ศุภโชติ โชติกันตะ