ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17025 4 6 17 นางสาว กมลทิพย์ คุณารักษ์
2 17027 4 6 18 นางสาว ณัฐกมล สมบุญเจริญ
3 16993 4 7 11 นางสาว วรันพร บุญปั้น
4 17031 4 7 12 นางสาว เบญญาภา เลียงวัฒนชัย
5 17036 4 7 13 นางสาว วรรณรดา ศักดิ์สุวรรณกุล
6 15763 6 1 12 นางสาว สุชานันท์ ทองเป้อ
7 16184 6 2 29 นางสาว สุกัลญา ดีนาน
8 16057 6 9 11 นาย ธนภัทร สืบอ้าย
9 15729 6 10 1 นาย กฤตชัย สิงหรัตนากร
10 15740 6 10 2 นาย รัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ
11 18129 6 10 3 นาย กิตติกรณ์ พลโสดา
12 18130 6 10 4 นาย ภักดิ์ดี โพธิ์ศรี
13 15744 6 10 5 นางสาว ณัฐวดี แสนบุตร
14 15749 6 10 6 นางสาว นริศรา ดาราโพธิ์
15 15753 6 10 7 นางสาว ปาริษา ขาวสวย
16 15758 6 10 8 นางสาว วัฏพร จงแพร
17 15759 6 10 9 นางสาว วินันทณา โพธิ์ทอง
18 15780 6 10 10 นางสาว กัญญ์ฐิชา แสงแจ่ม
19 15789 6 10 11 นางสาว พัณณิตา ตระการเดชา
20 15795 6 10 12 นางสาว ศศิปรียา กาญจนกานน
21 18131 6 10 13 นางสาว กาญจนสุดา ขันธศิมาเณศ
22 18132 6 10 14 นางสาว ณัฐชยา ซอกผา
23 18133 6 10 15 นางสาว นรินทิพย์ คำมา
24 18134 6 10 16 นางสาว ปณัชธิดา แย้มเพียร
25 18136 6 10 17 นางสาว แพรวา จันทร์จรัส
26 18137 6 10 18 นางสาว ภัทรภร สงทอง
27 18138 6 10 19 นางสาว มนัสชนก สิมบุตร
28 18139 6 10 20 นางสาว เมทินี แปงแก้ว
29 18140 6 10 21 นางสาว อัจจิมา คงชูผล