ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18830 1 2 31 เด็กหญิง วรัญญา พงษ์ทองเจริญ
2 18883 1 4 21 เด็กหญิง ธนัชญา ศิริภักดิ์
3 18894 1 4 32 เด็กหญิง สุชาดา วงค์กำภู
4 19025 1 8 11 เด็กชาย นครินทร์ ศิริเพชร
5 19032 1 8 18 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ โพธิ์ขาว
6 19079 1 9 28 เด็กหญิง นิลพัตน์ โพธิ์งาม
7 19097 1 10 8 เด็กชาย ณัฐเทพ อาดัม
8 19186 1 12 20 เด็กหญิง กวิตา ศิริวรรณ
9 19235 1 13 30 เด็กหญิง ปูชิตา งามเกรียงไกร
10 18233 2 3 1 เด็กชาย กฤติน ช่อชูหิรัญ
11 17126 4 5 25 นางสาว อาทิตยา คงศีล
12 16304 5 6 1 นาย ตะวัน อารมย์
13 16027 6 4 35 นางสาว กุลนิษฐ์ ฤทธิ์รักษ์
14 16038 6 4 36 นางสาว พิชาพัชร์ พงษ์หิรัณยคุณ
15 18098 6 4 39 นางสาว ณัฐภัสษร กุศลรักษ์
16 18099 6 4 40 นางสาว ตวรรณ หนูริด
17 18102 6 4 43 นางสาว อนุโนทัย แสวงผล