ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17078 4 1 26 นางสาว วิมลสิริ จันทร์น้อย
2 16907 4 2 1 นาย วรโชติ ชัยสงค์
3 17310 4 4 22 นาย อินทัช บุญสม
4 16608 5 7 6 นาย ศิริวัฒน์ คุชิตา
5 16322 5 7 7 นางสาว ณัฎฐนิชา ไชยพลบาล
6 16327 5 7 8 นางสาว มุทิตา ผลภาษี
7 16662 5 7 35 นางสาว อุบลวรรณ แซ่เล้า
8 16347 5 10 5 นาย สัณหณัฐ เงินวิไลวัฒนา