ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17029 4 2 18 นางสาว ธนัญชนก เพ็ญสุวรรณ
2 17034 4 2 19 นางสาว ยุรฎา อาวรณ์
3 17385 4 3 11 นาย นากาย โภควนิช
4 17030 4 3 17 นางสาว น้ำเพชร อยู่สบาย
5 17033 4 3 18 นางสาว พุทธิชา จั่นอาจ
6 17170 4 3 27 นางสาว วณิชญา พวงผกา
7 17330 4 3 33 นางสาว พิมชนก เหมือนสันเทียะ
8 17405 4 3 37 นางสาว พรรณรัตน์ วงศ์ใหญ่
9 17455 4 3 39 นางสาว สมิตานันท์ ห้อยสังวาลย์
10 17360 4 6 28 นางสาว นลพรรณ สุวรรณ
11 17366 4 6 30 นางสาว ภัทรวดี ไชยโชติ
12 19286 4 6 36 นางสาว ธนัญชนก น้อยสุด
13 16508 5 7 24 นางสาว แพรวา กิ่งมาลา
14 15739 6 2 2 นาย ภูริช เธอขันตี
15 15768 6 2 3 นาย ตั้งใจ วัฒนศิริ
16 15810 6 2 5 นาย พลอานันท์ สาแก้วเรืองฤทธิ์
17 15919 6 2 8 นาย ญาณโรจน์ ชำนิยันต์
18 16015 6 2 9 นาย พีระพงศ์ สวัสดิ์เดช
19 16062 6 2 10 นาย พงศธร ฉัตรผักแว่น
20 18072 6 2 12 นาย ไชยวัฒน์ ไชยลังกา
21 18075 6 2 13 นาย นวพล ภูกองชนะ
22 18077 6 2 15 นาย วรัณทร ผาติสุรัติ
23 15755 6 2 17 นางสาว ปิยะวรรณวลี เหมือนครุธ
24 15781 6 2 18 นางสาว กุลมณี แสนสมศักดิ์
25 15784 6 2 19 นางสาว จุฬารัตน์ สีงาม
26 15868 6 2 20 นางสาว ภิญญามาศ นาคลับ
27 15894 6 2 21 นางสาว ณัฐพร กาคำ
28 15908 6 2 22 นางสาว รุจี ขุนพิบูล
29 15989 6 2 24 นางสาว เบญจมาภรณ์ กล่ำขำมี
30 16078 6 2 26 นางสาว ชัชฏาภรณ์ หอมหวล
31 16204 6 2 30 นางสาว จุฬาลักษณ์ มูลบ้านดง
32 17560 6 2 31 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พัวสกุล
33 17563 6 2 32 นางสาว วาสินี ศรีอำพันธ์
34 17564 6 2 33 นางสาว ภัทรวดี ศิริวงษ์
35 18083 6 2 37 นางสาว วริศรา ศรีประเสริฐสถิต
36 18084 6 2 38 นางสาว อรัญญาภรณ์ ขัดแก้ว
37 16025 6 4 34 นางสาว กาญจนา อ้นวิเชียร
38 18100 6 4 41 นางสาว สุทัตตา แจ้งใจดี
39 16037 6 5 33 นางสาว พิชญาพร ทองศรี