ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18867 1 4 5 เด็กชาย ณัฐพล ม่วงศรี
2 18988 1 7 13 เด็กชาย ปกาสิต ยิ่งหาญ
3 18998 1 7 23 เด็กชาย อาชิตภัทร นุชไตรราช
4 19098 1 10 9 เด็กชาย ณัฐภูมิ ยงเจริญ
5 19134 1 11 6 เด็กชาย ชนินทร์ รื่นเริง
6 19187 1 12 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชานนท์เมือง
7 19193 1 12 27 เด็กหญิง ณิชากร ลำจวน
8 19213 1 13 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แน่งน้อย
9 18259 2 3 27 เด็กหญิง ศศิวรรณ จอมโคตร
10 18384 2 7 12 เด็กชาย พงศธร นาคอ่อน
11 18504 2 10 24 เด็กหญิง ธัญชนก บัณฑิต
12 18505 2 10 25 เด็กหญิง นลินทิพย์ เบี้ยสำฤทธิ์
13 17643 3 2 22 เด็กหญิง ปวริศา แสงกำพลี
14 17654 3 2 33 เด็กหญิง อรรถยานันต์ สุขสกุลวงศ์
15 17723 3 7 1 เด็กชาย ธนาคาร แซ่ลี้
16 17729 3 7 2 เด็กชาย ปารมี สุวรรณคำ
17 17800 3 7 16 เด็กชาย วายุ เพิ่มพูล
18 17802 3 7 17 เด็กชาย ไวยวัฒน์ พันพลอย
19 17803 3 7 18 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นสกุล
20 17808 3 7 24 เด็กหญิง เกวรินทร์ เกตุเทศ
21 17809 3 7 25 เด็กหญิง จิรัชญา แสนสุข
22 17818 3 7 31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ปาเบ้า
23 17820 3 7 32 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยิ่งยศศิริวุฒิ
24 18005 3 13 7 เด็กชาย ชัชรินทร์ ศรีบุตร