ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19149 1 11 20 เด็กชาย วิชยุตม์ วงศ์แย้ม
2 19174 1 12 8 เด็กชาย ธนพล เศษทัก
3 18387 2 7 15 เด็กชาย วันชนะ ประดิษฐ
4 19304 2 7 22 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กรมทะนา
5 18394 2 7 23 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ลาลุน
6 18404 2 7 33 เด็กหญิง ภัทร์สิริย์ พุ่มเหรียญ
7 18520 2 11 3 เด็กชาย ชยกร เพชรอยู่
8 18522 2 11 5 เด็กชาย ณฐกร ไชยลา
9 18532 2 11 15 เด็กชาย ศิรภัทร เที่ยงท้องคุ้ง
10 18534 2 11 17 เด็กชาย อิทธิกร แต้มลึก
11 18596 2 13 5 เด็กชาย ณัฐพนธ์ สิมมะลา
12 18601 2 13 9 เด็กชาย ปุณกัณฑ์ แก้วเจริญ
13 18609 2 13 17 เด็กชาย อติยะ ฟักสุวรรณ
14 18618 2 13 26 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ อ้อมแก้ว
15 18648 2 14 20 เด็กชาย อิทธิกร นครวงษ์
16 18657 2 14 29 เด็กหญิง นันทิยา แม้นศรี
17 18659 2 14 31 เด็กหญิง วนัชพร สีเขียว
18 18660 2 14 32 เด็กหญิง วรรณิดา ศรีภานุกุล
19 17793 3 7 9 เด็กชาย นันธวัช เรือนเพ็ง