ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18629 2 14 1 เด็กชาย กันตพล จันทรเสนา
2 18632 2 14 4 เด็กชาย จิรัฎฐ์ วงศ์นคร
3 18633 2 14 5 เด็กชาย จีรภัทร แก้วศรีคราม
4 18634 2 14 6 เด็กชาย ฐิติกร กินรี
5 18636 2 14 8 เด็กชาย ณัฐภูมิ มีหนู
6 18637 2 14 9 เด็กชาย ธนโชค พิมพ์ศรี
7 18643 2 14 15 เด็กชาย วชิราวัชร์ เนื่องแนวน้อย
8 18646 2 14 18 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ คำนวณ
9 18652 2 14 24 เด็กหญิง กานต์ชนก บัวเฟื่อง
10 18653 2 14 25 เด็กหญิง การะเกด โพธิ์จันทร์ทอง
11 18658 2 14 30 เด็กหญิง พิมพ์ลดา อินผง
12 18662 2 14 34 เด็กหญิง อมินตรา เจริญชนม์
13 17698 3 12 1 เด็กชาย ศตวรรษ แซ่เหีย