ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18868 1 4 6 เด็กชาย ธนกร น้อยยา
2 18924 1 5 26 เด็กหญิง ประภาดา อินทร์นาม
3 18931 1 5 33 เด็กหญิง วรนิษฐา มากมี
4 19067 1 9 16 เด็กชาย อติวิชญ์ วันทานัง
5 19102 1 10 13 เด็กชาย ปรัชญา ซื่อสัตย์
6 19281 1 14 38 เด็กหญิง สุพิชญาดา แสนใชย
7 18174 2 1 12 เด็กหญิง กุลปริยา คำต๊ะ
8 18179 2 1 17 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ บุญพา
9 18183 2 1 21 เด็กหญิง ปรียาภัทร ดอกบัว
10 18186 2 1 24 เด็กหญิง พุทธิดา ขูรูรักษ์
11 18187 2 1 25 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แซ่ตั้ง
12 18192 2 1 30 เด็กหญิง ศศินิภา แป้นคง
13 18194 2 1 32 เด็กหญิง สิริภาดา อ้มพรม
14 18434 2 8 25 เด็กหญิง กิ่งกมล ชมภูน้อย
15 18436 2 8 27 เด็กหญิง ญาณินท์ แสงเมือง
16 18595 2 13 4 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนกรม์ จันทร
17 18622 2 13 30 เด็กหญิง พิชญาภา พิมลนอก
18 18623 2 13 31 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เสนาพันธุ์
19 17756 3 6 2 เด็กชาย จักริน ใจตรง
20 18052 3 6 11 เด็กชาย วิศิษฏ์ศีล รำพึงจิต
21 18067 3 6 28 เด็กหญิง พัชรสิตา ทรงศิริสุวพงษ์
22 17917 3 10 23 เด็กหญิง เจตปรียา ถำวาปี
23 17926 3 10 31 เด็กหญิง ภัณฑิรา พั่วจันทึก
24 17928 3 10 33 เด็กหญิง วนิศรา ชูชื่น
25 17970 3 12 8 เด็กชาย ณัฐชัย บัณฑิต
26 17974 3 12 12 เด็กชาย นพพล พานอนันต์
27 18002 3 13 4 เด็กชาย กวิน สินสำอางค์
28 18014 3 13 16 เด็กชาย ธีรภัทร์ จันศรีรัตน์
29 18047 3 14 17 เด็กชาย พิพัฒนา นนทะโคตร
30 18053 3 14 22 เด็กชาย ศตายุ ทองเรือง