ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18848 1 3 14 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทองแจ่ม
2 18852 1 3 18 เด็กหญิง ปาณิสา มาตา
3 18869 1 4 7 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ หว่านณรงค์
4 19082 1 9 31 เด็กหญิง พณิดา เติมทอง
5 19198 1 12 32 เด็กหญิง ปวริศา เดชมี
6 17744 3 5 17 เด็กหญิง ธิดาวรรณ เสาสวัสดิ์
7 17746 3 5 19 เด็กหญิง เปรมมิกา กุลคง
8 17920 3 5 29 เด็กหญิง ธัญพร ใจห้าว
9 17774 3 6 15 เด็กหญิง ชาลิสา คำเผื่อน
10 17782 3 6 22 เด็กหญิง ภรรณรวี จันโชติ
11 17783 3 6 23 เด็กหญิง ภัทรา ชูลาภ
12 18765 3 10 20 เด็กชาย วชิรวิทย์ กันทะสอน
13 17915 3 10 21 เด็กหญิง เกษรัตน์ เกษโร
14 17921 3 10 26 เด็กหญิง นัฐณิชา ศรีสุข
15 17927 3 10 32 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กอฟัก
16 17195 4 1 37 นางสาว นนนานา สมพลวรชัย
17 17398 4 1 38 นางสาว กัญญาณัฐ จันทรหนู
18 17242 4 8 26 นางสาว ปทิตตา ประมวลศิลป์
19 16500 5 1 28 นางสาว ธันย์ชนก เพ็งพล
20 16494 5 7 19 นางสาว กมลลักษณ์ ผู้บรรเจิดศักดิ์
21 16498 5 7 21 นางสาว ดวงฤดี รอตทอง
22 16501 5 7 22 นางสาว นพรัตน์ นาราช
23 16506 5 7 23 นางสาว พรนภา สำราญรมย์
24 16511 5 7 25 นางสาว รัชริษา เหลือสิน
25 16637 5 8 18 นาย ปารเมศ เผ่าตัน
26 16653 5 8 30 นางสาว ธนภรณ์ ดลสุข
27 18722 5 8 37 นางสาว กัญญาณัฐ สัมพันธุ์
28 18731 5 9 28 นาย ศิริโรจน์ บุญเรือง
29 16504 5 9 31 นางสาว ปุณยนุช แพ่งศรีสาร
30 16686 5 9 35 นางสาว ปัญญาพร เรืองศรี