ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19251 1 14 8 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ขมิ้นแก้ว
2 19257 1 14 14 เด็กชาย ปรเมศ แสนมั่น
3 19261 1 14 18 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วคูนอก