ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18888 1 4 26 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ทุนนาม
2 19019 1 8 5 เด็กชาย ณัฐพล เพ็ญสุวรรณ
3 19024 1 8 10 เด็กชาย ธันวา เนตรรัตน์
4 19029 1 8 15 เด็กชาย วัชระ สร้อยแหยม
5 19039 1 8 24 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเฉื่อย
6 19116 1 10 27 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แก้วไทรเลิศ
7 19117 1 10 28 เด็กหญิง พิมพลอย ศรีสุข
8 19128 1 10 39 เด็กหญิง อชิณี ช่วยส่ง
9 19175 1 12 9 เด็กชาย ธนภัทร ปทุมไพโรจน์
10 19178 1 12 12 เด็กชาย ปรเมษฐ์ เพ็ชรสุด
11 19199 1 12 33 เด็กหญิง รัตนาพร ไกรแก้ว
12 19200 1 12 34 เด็กหญิง วรัญญา สมสวัสดิ์
13 19272 1 14 29 เด็กหญิง ธนัญญา รัตนดิษฐ
14 18375 2 7 3 เด็กชาย ชัยชนะ สุกเย็น
15 18484 2 10 3 เด็กชาย ทัตธน พิลึกนา
16 18490 2 10 9 เด็กชาย นารถครินทร์ พลนารี
17 18501 2 10 21 เด็กหญิง ขวัญข้าว สุขแสง
18 18502 2 10 22 เด็กหญิง ณัฐกัญญา สุขวิชัย
19 18510 2 10 30 เด็กหญิง ริญลดา ระวังชนม์
20 18613 2 13 21 เด็กหญิง คณาภรณ์ ภู่ทอง
21 17256 4 4 15 นาย กสิวัฒน์ แซ่เห
22 15980 6 3 12 นาย อนันต์สิทธิ์ ครุธแสง