ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19143 1 11 14 เด็กชาย ภาคิน ภาคยุทธ
2 19229 1 13 24 เด็กหญิง จินดากานต์ ทองมูล
3 19230 1 13 25 เด็กหญิง ญาณิศา สาริกานนท์
4 19233 1 13 28 เด็กหญิง เบญญาภา สุระดรุณศรี
5 18185 2 1 23 เด็กหญิง พัชรมัย จันทร์ลอย
6 18195 2 1 33 เด็กหญิง สุจิรา เขียวชอุ่ม
7 18198 2 2 1 เด็กชาย กฤติน ป่งแก้ว
8 18302 2 5 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ แก้วเปี้ย
9 18303 2 5 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ บัวแก้ว
10 18304 2 5 4 เด็กชาย จิรพัฒน์ สุชาติ
11 18305 2 5 5 เด็กชาย จิรายุ โหยว
12 18306 2 5 6 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ป้อมสา
13 18308 2 5 8 เด็กชาย ณภัทร ภัทรธนฐากูร
14 18309 2 5 9 เด็กชาย พิวัชชัย สุหญ้านาง
15 18312 2 5 12 เด็กชาย สุภวัฒน์ ปาปะกาย
16 18313 2 5 13 เด็กชาย อลงกรณ์ ตรีวิชาชัย
17 19302 2 5 14 เด็กชาย ธนารักษ์ สดภิบาล
18 18315 2 5 16 เด็กหญิง จันทร บัวพันธุ์
19 18316 2 5 17 เด็กหญิง ณัชญา คำบ่อ
20 18319 2 5 20 เด็กหญิง ปริยากร ยิ้มแย้ม
21 18320 2 5 21 เด็กหญิง พรรณดาว ศรีสง่า
22 18321 2 5 22 เด็กหญิง พลอยปภัส วัชรธรณ์โยธิน
23 18322 2 5 23 เด็กหญิง ภคพร คนเพียร
24 18323 2 5 24 เด็กหญิง มนต์ณัฐ ขำดี
25 18324 2 5 25 เด็กหญิง รัญชิดา ทองประดิษฐ์
26 18326 2 5 27 เด็กหญิง วราภรณ์ อ้นวิเชียร
27 18330 2 5 31 เด็กหญิง สโรชา แก้วแดง
28 18331 2 5 32 เด็กหญิง สาธินี มินดาทอง
29 18332 2 5 33 เด็กหญิง สุชาวดี นิ่มนวล
30 18333 2 5 34 เด็กหญิง สุภานัน สดสุ่น
31 18334 2 5 35 เด็กหญิง สุภาพันธ์ รังรงทอง
32 18335 2 5 36 เด็กหญิง อชิตะ เภาทอง
33 18377 2 7 5 เด็กชาย ณัชพล แสนบูราญ
34 18385 2 7 13 เด็กชาย รัฐนันท์ รัตนพงศ์โภคัย
35 18408 2 7 37 เด็กหญิง อุษาสิริ เคนกูล
36 18545 2 11 28 เด็กหญิง พันณิตา วราพงษ์ลิขิต
37 17902 3 10 7 เด็กชาย ธนภัทร อ่องคำ
38 17939 3 11 8 เด็กชาย ปราการ จ่าศรี
39 17942 3 11 11 เด็กชาย ภากร แก้วน้ำอ่าง
40 17950 3 11 19 เด็กชาย อนุพล เรืองกัลป์
41 17971 3 12 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พ่วงพูล
42 17979 3 12 17 เด็กชาย ยศพนธ์ ทองระอา
43 17981 3 12 19 เด็กชาย สารคุณ แหวนโคกสูง
44 18044 3 14 14 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ชิดขุนทด
45 18046 3 14 16 เด็กชาย พัชรพล พงศนีย์