ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 15799 6 1 14 นางสาว อรอภิญญา ทองเฟื่อง
2 15902 6 1 23 นางสาว พิมลนาฎ ภูนุช
3 15905 6 1 26 นางสาว เพชรลดา ปานเพชร
4 15958 6 1 31 นางสาว สิรินทิพย์ เกตุปิ่น
5 15983 6 1 32 นางสาว กฤษฎาภา เมืองซอง
6 15885 6 2 7 นาย วรวัตร พิลึกนา
7 18091 6 3 20 นาย ศุภณัฐ พรมทา
8 16095 6 3 30 นางสาว สุพัตรา ประจงจัด
9 15742 6 4 23 นางสาว ชนินาถ สุวรรณศร
10 15745 6 4 24 นางสาว ณิชวรรณ บุญคุ้ม
11 15856 6 4 25 นางสาว ญาณีนาถ วงศ์บ้านดู่
12 15895 6 4 26 นางสาว ดวงกมล เป้าประเสริฐ
13 15911 6 4 28 นางสาว สิลานี ช่วยเจริญสุข
14 15914 6 4 29 นางสาว สุรัตชวดี ประทุมมา
15 15765 6 5 1 นาย ชโนทัย หวังพันกลาง
16 15805 6 5 2 นาย ชนกันต์ แก้วเมฆ
17 15880 6 5 4 นาย ทนงศักดิ์ จันทร
18 18103 6 5 12 นาย ณัฐนนท์ แดงชำรัมย์
19 18104 6 5 13 นาย ทวิภพ บุญคุ้ม
20 18105 6 5 14 นาย ธนกร จันทร์รักษา
21 18106 6 5 15 นาย วรวัฒน์ ชาญสมุทร์
22 15822 6 5 20 นางสาว สวรรยา อยู่คง
23 15829 6 5 22 นางสาว อรณิชา เด็ดแก้ว
24 15854 6 5 23 นางสาว กมลพร บุญคุ้ม
25 15858 6 5 24 นางสาว นพมาศ ทองอยู่
26 15960 6 5 28 นางสาว อัญชนา พูนดี
27 15986 6 5 29 นางสาว ณิชาพัชร์ วัฒนมาลี
28 16034 6 5 31 นางสาว นัฐชาวี คำหริ่ม
29 16036 6 5 32 นางสาว ปฏิมาพร จันฮวด
30 16075 6 5 34 นางสาว ขวัญชนก มีมา
31 16091 6 5 36 นางสาว วิชชลิตา โสโรมรัมย์
32 18112 6 5 38 นางสาว ชื่นกมล เชื้อหงษ์ทอง
33 18113 6 5 39 นางสาว ณัฐชา โกตวัฒน์
34 15981 6 6 6 นาย อภิสิทธิ์ วันทา
35 15764 6 6 9 นางสาว อภิญญา ตะมารวย
36 15788 6 6 11 นางสาว ปิญภัทร สลางสิงห์
37 15820 6 6 13 นางสาว ภัทรนันท์ บุญปั้น
38 15823 6 6 14 นางสาว สุธิษา แก้วทอง
39 15830 6 6 15 นางสาว อารยา บุดดาหล
40 15985 6 6 17 นางสาว จันจิรา สินจะวัด
41 15996 6 6 18 นางสาว ลลินทิพย์ ก้านบัว
42 15808 6 7 2 นาย บุณยกร น้อยสุขี
43 15923 6 7 5 นาย ติณณภพ แปลสนม
44 18122 6 7 12 นาย ธนโชติ ธีรธำรง
45 15756 6 7 13 นางสาว ภริตา ตานะเศรษฐ
46 15815 6 7 15 นางสาว ชนิสรา เอเดิง
47 15826 6 7 16 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญจิตร
48 16179 6 8 36 นางสาว โฟกัส ตั้นตระกูล