ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18857 1 3 23 เด็กหญิง พิชชาพร สะพู
2 18887 1 4 25 เด็กหญิง บัณฑิตา จิตกระเสริม
3 18891 1 4 29 เด็กหญิง เพรชฎา อ่อนเพ็ง
4 18196 2 1 34 เด็กหญิง อภิชญา มายา