ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18392 2 7 20 เด็กชาย สุริยนต์ โยที
2 18416 2 8 8 เด็กชาย ธนชัย โพธิ์ศรี
3 18431 2 8 23 เด็กชาย เลิศฤทธิ์ ใจสุข
4 18555 2 12 1 เด็กชาย กมลภู บุญรัตน์
5 18556 2 12 2 เด็กชาย กิตติเดช ครังอาวุธ
6 18562 2 12 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ พระจันจิต
7 18563 2 12 9 เด็กชาย ธนากร จันทนา
8 18564 2 12 10 เด็กชาย ธิติ จริยรังษีรัตนา
9 18570 2 12 16 เด็กชาย ศตคุณ รักรุ่งเรือง
10 17884 3 9 25 เด็กหญิง ธัญชนก อุดชาชน
11 17891 3 9 32 เด็กหญิง เมธาพร สีทิศ
12 17907 3 10 12 เด็กชาย พงศกร แก้วสีคร้าม
13 17910 3 10 15 เด็กชาย วิศวกร มุงธิราช
14 17911 3 10 16 เด็กชาย ศุภณิศ เณรจาที
15 17913 3 10 18 เด็กชาย อนุสรณ์ จารุภูมิ
16 17918 3 10 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา พุฒจันทร์
17 17924 3 10 29 เด็กหญิง เปมิกา สุวรรณโณ
18 17761 3 14 7 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ พรทวีชัยวัฒน์
19 16942 4 3 3 นาย สุพัฒธกร ทองคงอ่วม
20 17094 4 3 7 นาย ปิยะวัฒน์ เรืองจันทร์
21 17287 4 3 28 นางสาว ศศิภา ซิมสุรชาติ
22 16700 5 4 12 นาย กิตติทัต มาวัชระ
23 15964 6 9 8 นาย จิรสิน ศิริเงิน