ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17905 3 10 10 เด็กชาย นิธิพงศ์ สามเสน
2 17912 3 10 17 สมบุญ