ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19206 1 13 1 เด็กชาย กาศิก นุ่มประสิทธิ์
2 19312 2 8 37 เด็กชาย นราวิชญ์ กันหาวงษ์
3 18448 2 9 3 เด็กชาย กฤษฎา ใจงาม
4 18458 2 9 13 เด็กชาย พงศกร จำปาทอง
5 18544 2 11 27 เด็กหญิง พลอยภัคร์ แก้วมณี
6 18546 2 11 29 เด็กหญิง พิชญ์นรี ติ๊นเฮง
7 18625 2 13 33 เด็กหญิง มทิรา แผ้วฉ่ำ
8 17944 3 11 13 เด็กชาย ภูมิวัฒน์ รอดเชียง