ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18873 1 4 11 เด็กชาย อนุทธัต นิตยา
2 18977 1 7 2 เด็กชาย จารุภัทร รักปรางค์
3 18982 1 7 7 เด็กชาย ณัฐกานต์ แก้วชมภู
4 19086 1 9 35 เด็กหญิง มนฐกร หงษ์ดำเนิน
5 19138 1 11 9 เด็กชาย นพดล เกษตรสุวรรณ
6 19141 1 11 12 เด็กชาย ภควัต ชากิตติวัฒน์
7 19144 1 11 15 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ วงษ์สุวรรณ
8 19145 1 11 16 เด็กชาย ภูวดล เกษตรสุวรรณ
9 19146 1 11 17 เด็กชาย ราเชนทร์ เจริญชาติ
10 19147 1 11 18 เด็กชาย ลูวิส สโคว์ฟิลด์
11 19151 1 11 22 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ทองเหมาะ
12 19152 1 11 23 เด็กชาย อัยยรัช หนองหาร
13 19250 1 14 7 เด็กชาย เฏชพัชร จันทรเจริญ
14 18463 2 9 18 เด็กชาย วัชรวิทย์ อรรถาพันธุ์
15 17599 3 1 15 เด็กชาย ศุกลภัทร ศรีบุบผา
16 17387 4 6 11 นาย พรหมมินทร์ นาคคล้าย
17 16375 5 4 3 นาย ปัณณกร พลเสน
18 16673 5 9 16 นาย วีรวัฒน์ ใจเที่ยง