ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18739 5 10 8 นาย ภูริณัฐ สุทธาพร
2 16353 5 10 11 นางสาว จีรญาดา เจริญวัฒนวรกุล
3 18742 5 10 13 นางสาว กฤติยาพร คล่องจริง
4 18746 5 10 17 นางสาว พิชญาภา นามเสาร์
5 18748 5 10 19 นางสาว บงกช ปานโพธิ์ศรี
6 18750 5 10 21 นางสาว สิริวรรณภา จันทนชาติ