ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18221 2 2 23 เด็กหญิง พัชราวดี ลำเพยพล
2 18222 2 2 24 เด็กหญิง พิชญานุช พรหมทองรักษ์
3 18225 2 2 27 เด็กหญิง ภิญญดา พลนิกร
4 18227 2 2 29 เด็กหญิง วลัยพรรณ พันธ์ทอง
5 18417 2 8 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ กำลังศิลป์
6 18428 2 8 20 เด็กชาย มนัสนันท์ มิคะนุช
7 18480 2 9 36 เด็กหญิง รวิสรา เดิมทำรัมย์
8 18516 2 10 36 เด็กหญิง อาทิติยา บุตรดีวัน
9 18576 2 12 22 เด็กหญิง ชุติมา พันธ์สะอาด
10 18577 2 12 23 เด็กหญิง ณิชานันท์ สูทอง
11 18588 2 12 33 เด็กหญิง ศศิวิมล เกษมสุข
12 17640 3 2 19 เด็กหญิง ธันยรัต บุญยงค์
13 17644 3 2 23 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศรีถัด
14 17650 3 2 29 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไกวัลนาโรจน์
15 17655 3 2 34 เด็กหญิง อริศรา พรมลี
16 18101 6 4 42 นางสาว สุวิชญา สีแสด
17 16024 6 6 19 นางสาว กัญญารัตน์ เอื้อถาวรพิพัฒน์
18 16049 6 6 20 นางสาว สโรชา จันทร์สีดา
19 16221 6 6 26 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนสุข
20 16231 6 6 27 นางสาว อิสราพร บุดตะกาศ
21 15738 6 8 2 นาย ภานุวุธ เกตุทองเรือง
22 15835 6 8 6 นาย เตชัส อ้อยชัยศรี
23 15926 6 8 8 นาย ปธวีกานต์ อ่วมสอาด
24 16046 6 8 28 นางสาว ศิรดา แซ่บ่าง
25 16219 6 8 37 นางสาว แพรพรรณ โตแดง
26 16226 6 8 38 นางสาว สุพรรษา หมื่นเดช
27 16230 6 8 40 นางสาว อรปรียา กำลังศิลป์
28 18126 6 8 41 นางสาว อัญชิสา ชูวรรณ
29 16065 6 9 12 นาย รัชชานนท์ ฉ่ำศรี
30 16108 6 9 14 นาย พีรพัฒน์ เมืองใจ
31 16228 6 9 37 นางสาว สุพินภรณ์ ช้างวิเศษ