ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18833 1 2 34 เด็กหญิง สุภัทธิดา พาลารักษ์
2 18902 1 5 4 เด็กชาย ธนนนท์ ภูจำนงค์
3 18910 1 5 12 เด็กชาย พีรภัทร ทองพูล
4 18923 1 5 25 เด็กหญิง เบญญพัฒน์ ถิ่นถาน
5 18929 1 5 31 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เป้าประสิทธิ์
6 18932 1 5 34 เด็กหญิง ศศิยาธร ศรีบุตรตา
7 18934 1 5 36 เด็กหญิง สุธิมา เปล่งสงวน
8 18936 1 5 38 เด็กหญิง อภิญญา จันทะคาม
9 18952 1 6 16 เด็กชาย ภัทรพล ภู่งามชื่น
10 18959 1 6 23 เด็กหญิง ชุติกานต์ ภูมิแสง
11 18970 1 6 34 เด็กหญิง มนฑาทิพย์ กระจ่าง
12 18984 1 7 9 เด็กชาย ธนพนธ์ เค้ามิม
13 18992 1 7 17 เด็กชาย พชรวัฒน์ ฟองดา
14 19002 1 7 27 เด็กหญิง ชนัญธิดาภา แจ่มจันทร์
15 19005 1 7 30 เด็กหญิง ปวีณา เสริมแสง
16 19014 1 7 39 เด็กหญิง อารยา โคตะพันธ์
17 19018 1 8 4 เด็กชาย ณฤพนธ์ นุ่มทองคำ
18 19020 1 8 6 เด็กชาย ณัฐพล ไขระวิ
19 19021 1 8 7 เด็กชาย ดนุชภร แก้วมณี
20 19073 1 9 22 เด็กหญิง ชนิดา พุ่มทองตรู
21 19119 1 10 30 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุญอุปถัมภ์
22 19120 1 10 31 เด็กหญิง วรัชยา แก่นมั่น
23 19207 1 13 2 เด็กชาย จิรฐา สารมะโน
24 19210 1 13 5 เด็กชาย ณรงค์ชัย สำเนียงเพราะ
25 19216 1 13 11 เด็กชาย เนติกร โพธิ์เปี้ยศรี
26 19220 1 13 15 เด็กชาย ภูณิพัฒน์ สังข์ทอง
27 19236 1 13 31 เด็กหญิง ภัทรปภา แย้มเพียร
28 19237 1 13 32 เด็กหญิง รันชรินทร์ ถนอมใจ
29 19264 1 14 21 เด็กชาย อารักษ์ มัดทุจัด
30 18389 2 7 17 เด็กชาย วีรพงษ์ สีทา
31 18630 2 14 2 เด็กชาย เกียรติภูมิ เกษร
32 18649 2 14 21 เด็กหญิง กชกร พลดงนอก
33 17773 3 6 14 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ น้อยเจริญ
34 17845 3 8 22 เด็กหญิง กวิตา ยิ้มละมัย
35 17847 3 8 24 เด็กหญิง ชนากานต์ สีป้อ
36 17849 3 8 26 เด็กหญิง ณัฐธัญญา ลักขณาวรกุล
37 17854 3 8 31 เด็กหญิง พิชญาพร เก็บทรัพย์
38 17888 3 9 29 เด็กหญิง พฤศจิกา ขันหนองโพธิ์
39 17923 3 10 28 เด็กหญิง เปมิกา พัฒนประเสริฐ
40 17925 3 10 30 เด็กหญิง พรปวีณ์ จันทร์ฉาย
41 17990 3 12 27 เด็กหญิง นภัสศรณ์ สิทธิจันทร์
42 17991 3 12 28 เด็กหญิง นันทิชา กองทอง
43 17997 3 12 32 เด็กหญิง วิภาวดี เป้าประสิทธิ์
44 18001 3 12 35 เด็กหญิง อินทุอร ลิมปนภัทร
45 17766 3 14 8 เด็กชาย ภาณุทัศน์ รอดเชียง