ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18940 1 6 4 เด็กชาย ดนัยณัฐ จูกูล
2 18943 1 6 7 เด็กชาย ธนัท หลำดี
3 19023 1 8 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ หลงใหม
4 19064 1 9 13 เด็กชาย รัชนัย ปานเงิน
5 19131 1 11 3 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขจันทรดา
6 18273 2 4 11 เด็กชาย นรวิชญ์ ทองสังข์
7 18608 2 13 16 เด็กชาย อดิเทพ มุ่งสมัคร
8 17623 3 2 3 เด็กชาย เตชิต นิ่มสิริวังโส
9 17797 3 7 13 เด็กชาย รัตนยุทธ คงสุริยะภิญโญ
10 17798 3 7 14 เด็กชาย รุ่งโรจน์ สังข์คำ
11 17116 4 1 30 นางสาว ปัณฑารีย์ พรมศร
12 17431 4 2 14 นาย ภัทรดนัย ใจวงศ์คำ
13 17124 4 2 21 นางสาว สุภาวดี เรืองแจ่ม