ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18836 1 3 2 เด็กชาย ณฐวัฒน์ เคามัน
2 18837 1 3 3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ บรรจง
3 18955 1 6 19 เด็กชาย สิงหรัฐ สีดาน้อย
4 19016 1 8 2 เด็กชาย กิตติธร กำลังรัมย์
5 19028 1 8 14 เด็กชาย ภูริ เรือนกระโทก
6 19033 1 8 19 เด็กชาย อณุกูล เวทยาวงค์
7 19034 1 8 20 เด็กชาย อภินันท์ วันทา
8 19095 1 10 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ขอห้อมกลาง
9 19101 1 10 12 เด็กชาย นฤมิต ทองพวงเงิน
10 18307 2 5 7 เด็กชาย ฐิติกร เทพสมบูรณ์
11 18399 2 7 28 เด็กหญิง ณัฐสุดา พุ่มพวง
12 18425 2 8 17 เด็กชาย พศณัฎฐ์ ภูครองจิต
13 18446 2 9 1 เด็กชาย กชกร บุญสังข์
14 18454 2 9 9 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมรักษ์
15 18467 2 9 22 เด็กชาย สิรวิช ดวงสิน
16 18469 2 9 24 เด็กชาย สุรวิช ศักดาเกียรติกุล
17 18574 2 12 20 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภารไสว
18 18592 2 13 1 เด็กชาย กฤษฎา สิงห์ลอ
19 18635 2 14 7 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ คงทรัพย์
20 18639 2 14 11 เด็กชาย พงศกร ชัยสวรรค์
21 18645 2 14 17 เด็กชาย ไวกูณฐ์ จันทร์สิงขรณ์
22 18647 2 14 19 เด็กชาย อรุณ พุทธพงษ์
23 17666 3 3 10 เด็กชาย พีระพัฒน์ วังแก้ว
24 17745 3 5 18 เด็กหญิง ธิติมา ปามา
25 17751 3 5 24 เด็กหญิง วรัญญา ชัยมงคล
26 17810 3 5 26 เด็กหญิง ชลฐิชา ผลานิสงค์
27 17883 3 9 24 เด็กหญิง ณัฐกมล กิมยงค์
28 18012 3 13 14 เด็กชาย ธนเศรษฐา พิลาไชย
29 18020 3 13 22 เด็กชาย สุปวีร์ กลัดงาม
30 18043 3 14 13 เด็กชาย ธราเทพ ดวงประทุม
31 18049 3 14 19 เด็กชาย มนต์ณัฐ สดภิบาล
32 18054 3 14 23 เด็กชาย ศิวะ สีแสด
33 16482 5 4 6 นาย ปัญญา แฉล้ม
34 16485 5 4 7 นาย ภูดิท ตันติจิรประภากูล
35 16604 5 4 9 นาย วรวุฒิ มิตรภูมิวิบูลย์
36 16603 5 7 5 นาย วรโชติ ตนประเสริฐ
37 16477 5 8 2 นาย ณัฐณพันธ์ กิ่งแก้ว
38 16555 5 8 7 นาย กนต์ธร ไชยรัตน์
39 16563 5 8 10 นาย ธเนศพล ช่างสอน
40 16567 5 8 11 นาย ปรีชา หลำดี
41 16600 5 8 15 นาย พรพิพัทร์ อู่อรุณ
42 18720 5 8 25 นาย มาฬิศ แจ้งใจดี
43 16524 5 9 8 นาย สถาพร ภูมิสวัสดิ์
44 16564 5 9 9 นาย ธิติสรร ปั้นทอง
45 16570 5 9 10 นาย วรภัทร มากลั่น
46 16639 5 9 12 นาย ภูวดล ศรีเพียรเอม
47 16339 5 10 3 นาย ประภากร ฐานคร