ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16365 5 1 21 นางสาว วทันยา แวงวงศ์
2 16677 5 3 36 นางสาว ชลธิชา แว่นตาดี
3 16688 5 3 37 นางสาว พลอย พุทธรักษา
4 18738 5 10 7 นาย ภูมรินทร์ ชูชื่น
5 16370 5 10 12 นางสาว อริสา ยาโด