ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18524 2 11 7 เด็กชาย ธงฉาน วรวรรณ
2 18525 2 11 8 เด็กชาย ธนกฤต ขวัญยัง
3 18537 2 11 20 เด็กหญิง ชยกร เพชรพรหมชัย
4 18538 2 11 21 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คล้ายท่าโรง
5 18539 2 11 22 เด็กหญิง ณัฐชา หมัดกอเซ็ม
6 18540 2 11 23 เด็กหญิง ธนากาญจน์ แสนปัญญา
7 18541 2 11 24 เด็กหญิง ธนิดา ใจศิลป์
8 18542 2 11 25 เด็กหญิง นิชาภรณ์ สว่างแก้ว
9 18543 2 11 26 เด็กหญิง นิรมล ใจดี
10 18547 2 11 30 เด็กหญิง พิมพวรรณ มากฉาย
11 18548 2 11 31 เด็กหญิง เพ็ชรน้ำหนึ่ง นุชแสงพลี
12 18551 2 11 34 เด็กหญิง วันวิสา นึกไฉน
13 18552 2 11 35 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไชยะตา
14 16665 5 8 19 นาย เจษฎาภรณ์ อ่อนแก้ว
15 16689 5 8 32 นางสาว พิมพ์มาดา หมงประเสริฐ