ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18828 1 2 29 เด็กหญิง เรณุกา โสดา
2 18829 1 2 30 เด็กหญิง วรัชยา แช่มมณี
3 18892 1 4 30 เด็กหญิง รวินท์นิภา เสนคำ
4 18893 1 4 31 เด็กหญิง สิรินดา คงสุขกาย
5 18927 1 5 29 เด็กหญิง พลอยชมพู เหงสกุล
6 19118 1 10 29 เด็กหญิง รติมาภรณ์ เสนคำ
7 19124 1 10 35 เด็กหญิง วิมลพรรณ ไชย์แสง
8 19238 1 13 33 เด็กหญิง วรรณิดา ทองอ้ม
9 18040 3 6 10 เด็กชาย ณฐพงศ์ ยศแก้ว
10 17754 3 14 4 เด็กชาย กฤตนัย แซ่ดาวส่วน
11 17091 4 2 6 นาย ธิติ สังฆะคาม
12 16948 4 2 16 นางสาว ชฎารัตน์ โฮมแพน
13 16967 4 2 17 นางสาว อรนรินทร์ เที่ยงธรรม
14 17109 4 2 20 นางสาว ชัญญานุช นาธงไชย
15 16950 4 3 16 นางสาว ณิชาพัชร์ สุขสาน
16 17115 4 3 23 นางสาว ปองขวัญ ปิ่นคำ
17 16912 4 5 1 นาย อิทธิกร เกศมหาวงศ์
18 16897 4 5 2 นาย ญาณาธิป กิมยงค์
19 16906 4 5 3 นาย ภคภพ ลิ่มสกุล
20 17174 4 5 11 นาย กวิน มิตรมานะ
21 17342 4 5 14 นาย ปีติภัทร ปัญญาแสง
22 17344 4 5 15 นาย ภาณุ เบ็ญมาตย์
23 17182 4 7 2 นาย วรกฤต นาคแก้ว
24 16905 4 10 6 นาย พลกฤต กันใจสอน
25 19293 4 10 10 นาย อภิชาติ มาตา
26 16960 4 10 22 นางสาว รินรดา สีส่วน
27 16962 4 10 24 นางสาว วริศรา วงษ์แก้ว
28 16966 4 10 26 นางสาว อรจิรา ขุนหอม
29 16478 5 5 3 นาย ติณณภพ บุญพร้อม
30 16145 6 9 15 นาย ชัยรัฐภูมิ ควินรัมย์