ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19022 1 8 8 เด็กชาย ธนพล หอมสุข
2 18264 2 4 2 เด็กชาย จิรายุ น้อยสุข
3 18265 2 4 3 เด็กชาย เจษฎา รอดดี
4 18266 2 4 4 เด็กชาย ชยางกูร จันทร์นวล
5 18268 2 4 6 เด็กชาย ฑีปกรณ์ แสนดี
6 18271 2 4 9 เด็กชาย ธนทัต ตนประเสริฐ
7 18272 2 4 10 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทะคำวงค์
8 18274 2 4 12 เด็กชาย บูรพา ศรีใส
9 18276 2 4 14 เด็กชาย พศุตม์ คุณรักษา
10 18277 2 4 15 เด็กชาย ภานุพล ราวรรณ์
11 18278 2 4 16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โพธิถาวรนันท์
12 18279 2 4 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สร้อยสวัสดิ์
13 18281 2 4 19 เด็กหญิง เกวรินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
14 18282 2 4 20 เด็กหญิง ชนิดาภา พงษ์ศาโรจน์
15 18283 2 4 21 เด็กหญิง ชลธร วารีดี
16 18284 2 4 22 เด็กหญิง ชลลดา อุ่นบางหลวง
17 18285 2 4 23 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ไม้หอม
18 18286 2 4 24 เด็กหญิง ทรินทร์ภรณ์ วันสว่าง
19 18287 2 4 25 เด็กหญิง ทิพย์วารี ศรีสุวรรณ
20 18288 2 4 26 เด็กหญิง ธนพร ศรีสันงาม
21 18289 2 4 27 เด็กหญิง ธมลวรรณ นิยมรัตน์
22 18290 2 4 28 เด็กหญิง ปพิชญา เรืองเดช
23 18291 2 4 29 เด็กหญิง ปิยธิดา พายไธสง
24 18292 2 4 30 เด็กหญิง พาขวัญ บรรทัดสุวรรณ
25 18293 2 4 31 เด็กหญิง พาขวัญ วัลเปรียง
26 18294 2 4 32 เด็กหญิง พาทินธิดา บัวคลี่
27 18295 2 4 33 เด็กหญิง รจนา ม่าวไทย
28 18297 2 4 35 เด็กหญิง วรินทร ชื่นเสม
29 18298 2 4 36 เด็กหญิง วัชรีวรรณ แก้วบัว
30 18300 2 4 38 เด็กหญิง อนัญญา สกุลคต
31 17833 3 8 10 เด็กชาย พงศธร เต็งไทยสงค์