ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 15997 6 2 25 นางสาว วรกานต์ โทนะพันธ์
2 15767 6 3 2 นาย ณัฐภูมิ สีผึ้ง
3 15776 6 3 6 นาย สุพัฒน์ วุฒิศาสตร์
4 18090 6 3 19 นาย โภคิน สูงแข็ง
5 16136 6 3 31 นางสาว สรินญา ขวัญสุวรรณ
6 18093 6 3 39 นางสาว ธิดารัตน์ กัลยารัตน์