ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18844 1 3 10 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ดวงภักดี
2 18882 1 4 20 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พุทธสำราญ
3 18886 1 4 24 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ แก้วงาม
4 18897 1 4 35 เด็กหญิง อิษฎาอร พระสว่าง
5 18968 1 6 32 เด็กหญิง ภัทรพร จันทบาล
6 19045 1 8 30 เด็กหญิง ปริษา ทองพันชั่ง
7 18182 2 1 20 เด็กหญิง ธารธารา ธรรมกุ
8 18310 2 5 10 เด็กชาย ภาคิน พรมมูล
9 18457 2 9 12 เด็กชาย นราธิป ทองคำนุช
10 18475 2 9 31 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา บุตรหาญ
11 17987 3 12 25 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุโพธิ์
12 17989 3 12 26 เด็กหญิง ณิชาพัตร สีเสมอ
13 17993 3 12 29 เด็กหญิง พิชชาภา บุญมาก
14 17996 3 12 31 เด็กหญิง วันทนีย์ ยิ้มลมัย