ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18767 1 1 1 เด็กชาย กันต์ธีภพ ไทยลา วิทย์คณิตคิดสนุก
2 18768 1 1 2 เด็กชาย คมศร แก้วสนธิ์ วิทย์คณิตคิดสนุก
3 18769 1 1 3 เด็กชาย จิณณวัตร เร่งรัด วิทย์คณิตคิดสนุก
4 18770 1 1 4 เด็กชาย ชานนท์ สากร วิทย์คณิตคิดสนุก
5 18771 1 1 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดาราแจ้ง วิทย์คณิตคิดสนุก
6 18772 1 1 6 เด็กชาย ธนัชชา รังสิมานิรันดร์ วิทย์คณิตคิดสนุก
7 18773 1 1 7 เด็กชาย นนท์ทนันท์ นันทะชัย วิทย์คณิตคิดสนุก
8 18774 1 1 8 เด็กชาย นนทพัฒน์ พรมแสง วิทย์คณิตคิดสนุก
9 18775 1 1 9 เด็กชาย นภัสกร ปั๋นเป็ง วิทย์คณิตคิดสนุก
10 18776 1 1 10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พาจิตร วิทย์คณิตคิดสนุก
11 18777 1 1 11 เด็กชาย ปพนธนัย ช่วยนา วิทย์คณิตคิดสนุก
12 18778 1 1 12 เด็กชาย เปมทัต ดีชัยยะ วิทย์คณิตคิดสนุก
13 18779 1 1 13 เด็กชาย พันธนนท์ ทรงศิริสุวพงษ์ วิทย์คณิตคิดสนุก
14 18780 1 1 14 เด็กชาย ภัทรดนัย อิสโร วิทย์คณิตคิดสนุก
15 18781 1 1 15 เด็กชาย ภูวิทย์ พิมพ์เสนา วิทย์คณิตคิดสนุก
16 18782 1 1 16 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พรมชาติ วิทย์คณิตคิดสนุก
17 18783 1 1 17 เด็กชาย วิริทธิ์พล โบสุวรรณ์ วิทย์คณิตคิดสนุก
18 18784 1 1 18 เด็กชาย เสฏฐศิษฎ์ ฮุยตระกูล วิทย์คณิตคิดสนุก
19 18785 1 1 19 เด็กชาย สรวิชญ์ ภูมนัส วิทย์คณิตคิดสนุก
20 18786 1 1 20 เด็กชาย ออมสิน บุญส่งธรรม วิทย์คณิตคิดสนุก
21 18787 1 1 21 เด็กหญิง กนกอร ทองแย้ม วิทย์คณิตคิดสนุก
22 18788 1 1 22 เด็กหญิง กมุทพร หินตะ วิทย์คณิตคิดสนุก
23 18789 1 1 23 เด็กหญิง กุลชาภา นาจาน วิทย์คณิตคิดสนุก
24 18790 1 1 24 เด็กหญิง เขมจิรา คำขันตี วิทย์คณิตคิดสนุก
25 18791 1 1 25 เด็กหญิง ณิศรา แก้วลัดดา วิทย์คณิตคิดสนุก
26 18792 1 1 26 เด็กหญิง นภัสสร บุญราช วิทย์คณิตคิดสนุก
27 18793 1 1 27 เด็กหญิง นวพร บุดดีคำ วิทย์คณิตคิดสนุก
28 18794 1 1 28 เด็กหญิง บุญญาภา ลัญจกรมงคล วิทย์คณิตคิดสนุก
29 18795 1 1 29 เด็กหญิง ปพิชญา สีดาน้อย วิทย์คณิตคิดสนุก
30 18796 1 1 30 เด็กหญิง ไพลิน จันทร์ศรีแก้ว วิทย์คณิตคิดสนุก
31 18797 1 1 31 เด็กหญิง สิริกร คำทราย วิทย์คณิตคิดสนุก
32 18798 1 1 32 เด็กหญิง สิริกรพร คำทราย วิทย์คณิตคิดสนุก
33 18799 1 1 33 เด็กหญิง สุชานุช เกิดบัว วิทย์คณิตคิดสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)